• تبلیغاتی

تبلیغاتی

چاپ برند یا نام شرکت یا موسسه در راستای کار های تبلیغاتی برروی انواع منسوج بی بافت که بر اساس سفارش مشتری طرح آماده وتحویل داده می شود