• بهداشتی

بهداشتی

طرح دار کردن دستمالهای بهداشتی (به غیر دستمال کاغذی)جهت استفاده در آشپز خانه ها-آرایشگاه ها-دستمالهای مرطوب برش وبسته بندی آنها براساس سفارش مشتری است