• بیمارستانی

بیمارستانی

پد کردن رنگ(سبزآبی)-ضدآب-آنتی باکتریال کردن منسوجات به روش نانوتکنولوزی
وچاپ تبلیغات لوگو بیمارستانی در کلیه قسمتها می توان به روش پد(پوشش کلی سطح) عملیات آهارزنی را انجام داد که ضخامت منسوج بالامی برد.