دوحمامه

در این نوع از رنگرزی جهت پارچه های که از دو نوع الیاف تشکیل شده اند مانندپلی استر ویسکوز یا پلی استر پنبه در دو نوبت رنگرزی  انجام می شود که به عنوان مثال در پارچه ی پلی استر پنبه در یک نوبت  لیف پلی استر و در نوبت بعدی لیف پنبه رنگ می شود.