راکتیو

در این روش رنگرزی به نحوه ی مطلوب با شیدی شفاف و با ثبات نوری و شستشوی بالا انجام می گردد که در مورد رنگرزی الیاف پنبه و ویسکوز کار بورد داشته و جزء رنگهای با کیفیت محسوب می گردد