مستقیم

در این روش به منظور رنگرزی با هزینه کمتر به روی الیاف پنبه و ویسکوز رنگرزی انجام می گردد البته به علت وجود مشکلات در این سبک رنگرزی این نوع رنگ برای هر نوع پارچه ای توصیه نمی گردد